مسیر صفحه
کاهش سرمایه شرکت

کاهش سرمایه شرکت
دو نوع کاهش سرمایه داریم:
1- کاهش اجباری سرمایه
هرگاه بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود, در صورت عدم انحلال شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده سرمایه شرکت به سرمایه موجود کاهش می یابد.
1-1 از طریق کاهش تعداد سهام
2-1 از طریق کاهش مبلغی اسمی سهام

کاهش اختیاری سرمایه
مجمع عمومی فوق العاده می تواند به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند. چنین کاهشی منوط به آن است که اولاً به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود و ثانیاً سرمایه شرکت از حداقل قانونی کمتر نگردد.