مسیر صفحه
تبدیل سهام

1- تبدیل سهام بی نام به با نام و چگونگی آن
مراتب تبدیل سهام سه نوبت هر یک به فاصله پنج روز در روزنامه کثیر الانتشار شرکت درج و بعد از گذشت حداقل 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی , سهام بی نام ابطال و به جای آن سهام با نام صادر خواهد شد .


2- تبدیل سهام با نام به بی نام و چگونگی آن
مراتب تبدیل سهام یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشار شرکت درج و بعد از گذشت حداقل 2 ماه سهام با نام ابطال و به جای آن سهام بی نام صادر خواهد شد .

انواع مجامع عمومی:
1- مجمع عمومی مؤسس
2- مجمع عمومی عادی
3- مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی مؤسس :
اولین اجتماع صاحبان سهام برای تصویب اساسنامه , تعیین مدیران و بازرسان شرکت « مجمع عمومی مؤسس» نام دارد. این مجمع قبل از تشکیل شرکت سهامی و در تمام مدت شرکت فقط یک بار تشکیل می شود و مرکب از کلیه مؤسسین و پذیره نویسان می باشد.
وظایف مجمع عمومی مؤسس به شرح زیر است:
- رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم.
- تصویب طرح اساسنامه شرکت و اصلاح آن
- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا یازرسان شرکت.
- تعیین روزنامه کثیر الانتشار.
مجمع عمومی عادی :
اجتماع سالیانه صاحبان سهام برای تصویب حساب ها و تخصیص سود و تعیین مدیران و بازرسان « مجمع عمومی عادی» نام دارد. هر صاحب سهمی, خواه سهم وی با نام یا بی نام باشد یا دارای سهم ممتاز باشد یا عادی, می تواند