مسیر صفحه
ثبت شرکت در اروند - ثبت اول

ثبت شرکت اروند

ثبت شرکت، ثبت اول: خدمات ثبت شرکت و سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند ، شرایط معافیت مالیاتی 20 ساله ، معافیت عوارض گمرکی و ثبت شرکت در سایر مناطق آزاد ایران بر اساس قانون تجارت.

ثبت شرکت در منطقه آزاد اروند

مدارک مورد نیاز برای ثبت شعبه شرکت ایرانی در منطقه آزاد اروند:

1-دریافت مجوز فعالیت اقتصادی از معاونت سرمایه گذارای سازمان
2- ارایه آگهی تأسیس شعبه شرکت در منطقه آزاد اروند صادره از اداره ثبت شرکتهای محل ثبت شرکت اصلی.
(توجه شود نشانی شعبه شرکت باید در محدوده منطقه آزاد اروند باشد و ثبت شعبه ای که نشانی آن خارج از محدوده منطقه آزاد است مقدور نمی باشد.)
3- یک نسخه فتوکپی برابر با اصل مدارک یاد شده ذیل:
1-3) اساسنامه شرکت
2-3) اظهارنامه ثبت شرکت (برای شرکتهای سهامی خاص)
3-3) شرکتنامه و تقاضانامه (برای شرکتهای با مسئولیت محدود و تعاونی ها)
4-3) آگهی تأسیس شرکت ( روزنامه رسمی)
5-3) آگهی آخرین تغییرات هیئت مدیره و صاحبان امضاء مجاز شرکت
4- پرداخت حق الثبت به مبلغ 1.000.000 ریال به حساب شماره 0105931250008 نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی خرمشهر به نام سازمان منطقه آزاد اروند

گالری

ثبت اروند


منبع: سایت سازمان منطقه آزاد اروند

ثبت اروند


منبع: سایت سازمان منطقه آزاد اروند

ثبت اروند


منبع: سایت سازمان منطقه آزاد اروند

ثبت اروند


منبع: سایت سازمان منطقه آزاد اروند

دسترسی سریع