مسیر صفحه
نحوه پرداخت بدهی مالیاتی شرکتهای غیر فعال

 نحوه پرداخت بدهی مالیاتی شرکتهای غیر فعال

نظر به اینکه بر اساس ایجاد وب سرویس های الکترونیکی و در راستای تبصره 3 و 4 ماده 186 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 در خصوص بدهکاران مالیاتی و همچنین شرکتهای غیر فعال، در زمان پذیرش صورتجلسات تغییرات مدیران و اشخاص حقوقی مشمول مراتب قانونی فوق ، توسط سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری با ارائه پیام راهنما از درخواست آنها ممانعت بعمل می آید و از آنجا که بر اساس هماهنگی های بعمل آمده حوزه های فناوری دو مجموعه هرگونه اعمال محدودیت و رفع اثر از آن توسط سازمان امور مالیاتی صورت می پذیرد، لذا مقتضی است از مراجعه به ادارات ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری در سراسر کشور خودداری نموده و بر مبنای آدرس اعلامی در سامانه به واحد امور مالیاتی مربوطه به منظور رفع محدودیت ایجاد شده مراجعه نمایند.بدیهی است رفع اثر الکترونیکی از محدودیت بعمل آمده توسط واحد فناوری سازمان امور مالیاتی بر اساس اعلام واحد مالیاتی ذیربط صورت خواهد گرفت.,